Rada Nadzorcza – życiorysy

  • Pan Rafał Bogusławski
  • Pani Anna Katarzyna Andrzejak
  • Pan Pieterjan Goedertier
  • Pani Magdalena Dorota Czajka
  • Pan Sylvain Hourquebie
  • Pan Benny Loix
  • Ian Sedgman

 

Poniżej zamieszczone zostały życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. nowej kadencji.

Pan Pieterjan Goedertier ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Gandawie oraz Harvard Business School.
Pan Pieterjan Goedertier posługuję się językiem niderlandzkim (rodzimy); angielskim (pełna biegłość zawodowa); hiszpańskim (pełna biegłość zawodowa); francuskim (pełna biegłość zawodowa) oraz portugalskim (biegłość zawodowa).
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:
2012-2014 – McKinsey & Company – Consultant
2014-2016 – S.C.R. SIBELCO – Manager
2018-obecnie – S.C.R. SIBELCO – Wiceprezes ds. operacyjnych recyklingu szkła
Pan Pieterjan Goedertier pozostaje pracownikiem S.C.R. SIBELCO N.V. znaczącego akcjonariusza Spółki – w stosunku do funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest to działalność konkurencyjna.
Obecnie Pan Pieterjan Goedertier pełni funkcje w następujących spółkach:
High 5 Recycling NV (Belgium)
Minérale SA (Belgium)
Sibelco Green Solutions Srl (Italy)
SGS Estate (Italy)
FPBR SAS (France)
Pan Pieterjan Goedertier nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Pieterjan Goedertier nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Anna Katarzyna Andrzejak posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, specjalizacja – Finanse i Bankowość.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Katarzyny Andrzejak:
1996 – 1997 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. – Zespół Obsługi Klientów Zagranicznych,
1997 – 2001 Societe Generale Securities Polska S.A. -Junior Project Manager i Project Manager w Departamencie Equity Corporate Finance
2001 – 2007 Private Equity Poland Sp. z o.o. -Dyrektor Inwestycyjny, VII Narodowy Fundusz Inwestycyjny
2007 – 2016 Bank Zachodni WBK S.A./Santander Group – Dyrektor, Departament Inwestycji i Analiz

W trakcie dotychczasowej działalności zawodowej Pani Anna Katarzyna Andrzejak zdobyła szerokie doświadczenie z zakresu inwestycji kapitałowych odpowiadając m.in. za budowę i nadzór nad portfelami inwestycyjnymi oraz sprawując funkcje w Radach Nadzorczych spółek kapitałowych.
Pani Anna Katarzyna Andrzejak prowadzi działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem Emitenta. Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.
W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Katarzyna Andrzejak pełniła funkcję _rozumiana jako bycie członkiem organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej_ w następujących spółkach:
– Adventure Capital Poland Sp. z o.o.
– Krynicki Recykling S.A.
– Varsav Game Studios S.A.

Obecnie Pani Anna Katarzyna Andrzejak pełni funkcje w następujących spółkach:
– Adventure Capital Poland Sp. z o.o. – Członek Zarządu
– Krynicki Recykling S.A. – członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Bogusławski posiada wykształcenia wyższe – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Rafał Bogusławski posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2565. Ukończył kurs doradców inwestycyjnych oraz Morley Strategic Partners Training Programme w Londynie.
Działalność zawodowa Pana Rafała Bogusławskiego od ponad dwudziestu lat związana jest z rynkami finansowymi. W tym czasie był strategiem, zarządzającym funduszami akcyjnymi, inwestorem pracującym na własny rachunek, członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych, analitykiem rynków walutowych i surowcowych, wykładowcą na wyższych uczelniach i ekspertem występującym w mediach.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Rafała Bogusławskiego:

1999 – 2003 Commercial Union Investment Management – Strateg rynku/Zarządzający funduszem

2003 – 2011 własna działalność gospodarcza – konsultant biznesowy i wykładowca w obszarze rynków finansowych i inwestycji

2003-2009 Członek rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW.
2019.05-2022.05 – Krynicki S.A.
2009.06-2009.12 – Cersanit SA
2008.06-2009.12 – Grajewo SA
2005.03-2009.12 – Zelmer SA
2005.06-2009.12 – Synthos SA
2003.03-2005.10 – Poligrafia S.A.

2011.02 – 2013.08 DM BZ WBK Departament Doradztwa Inwestycyjnego – Analityk rynków finansowych/analityk techniczny

2013.09 – 2018.10 Zarządzający funduszami/Strateg

2019 – obecnie własna działalność gospodarcza – doradztwo gospodarcze i szkolenia

2021.06 – obecnie Główny Strateg w KupFundusz S.A.

Pan Rafał Bogusławski prowadzi działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem Emitenta, jest to działalność w zakresie doradztwa gospodarczego i szkoleń. Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.

Pani Magdalena Dorota Czajka posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Ekonomicznych, specjalność rynki finansowe i rachunkowość. W roku 2009 ukończyła podyplomowe Studium “Praktyczne zastosowanie MSSF” prowadzone przez Ernst _ Young Academy of Business we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W 2015 roku Pani Magdalena Dorota Czajka ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration IAE prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański. Pani Magdalena Czajka posiada również certyfikat księgowy nr 28984/2008.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Magdaleny Doroty Czajki:

2003 – 2005 ELZAM – HOLDING S.A. w Elblągu – Główny Księgowy

2005 – 2007 ENERGA OPEARATOR S.A. Oddział w Elblągu – Kierownik Wydziału Rachunkowości

2007 – 2010 ENERGA OPEARATOR S.A. Oddział w Elblągu -Główny Księgowy

2010 – 2015 ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.- Dyrektor ds. Finansowo – Handlowych, Główny Księgowy

2015 – 2016 ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2016 – obecnie Lira Spółka z o.o. – Dyrektor ds. Finansowych W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej Pani Magdalena Dorota Czajka zdobyła szerokie doświadczenie z zakresu rachunkowości i finansów będąc odpowiedzialna za opracowywanie zasad, organizację i nadzór nad sprawozdawczością finansowo-podatkową spółek. Uczestniczyła w zespołach restrukturyzacyjnych, akwizycyjnych i konsolidacyjnych.

Pani Magdalena Dorota Czajka nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta

W okresie ostatnich 5 lat Pani Magdalena Dorota Czajka nie pełniła żadnych funkcji  rozumianych jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej_ w innych spółkach niż Krynicki Recykling S.A.

Obecnie Magdalena Dorota Czajka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A.

Pan Sylvain Hourquebie posiada tytuł magistra
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:
Pan Sylvain Hourquebie pracuje w S.C.R. SIBELCO N.V jako wiceprezes ds. handlowych w dziale recyklingu szkła od marca 2021 roku. Po kilku latach pracy w przemyśle surowców sztucznych (producent PET i R-PET), dołączył do Sibelco w 2009 roku i zajmował różne stanowiska handlowe. W 2013 roku został dyrektorem ds. zaopatrzenia i handlu w Sibelco Green Solutions i skupił się na stłuczce i szkle. Aktywnie uczestniczył w globalnej poprawie biznesu stłuczki szklanej oraz w długoterminowej strategii wzrostu. 10 lat później Sibelco stało się liderem w Europie w dziedzinie recyklingu szkła poprzez różne przejęcia i duże projekty. Dzięki wykształceniu Pan Sylvain Hourquebie rozwinął silne umiejętności techniczne w celu zwiększenia wykorzystania stłuczki w przemyśle szklarskim, ale także na wszystkich rynkach obsługiwanych przez Sibelco.
Pan Sylvain Hourquebie pozostaje pracownikiem S.C.R. SIBELCO N.V. znaczącego akcjonariusza Spółki – w stosunku do funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest to działalność konkurencyjna.
Obecnie Pan Sylvain Hourquebie pełni funkcje w następujących spółkach:
High 5/ Minérale
Sibelco Green Solutions
Solover
Recyverre
FEDEREC Verre
Pan Sylvain Hourquebie nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Sylvain Hourquebie nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Benny Loix posiada tytuł magistra ekonomii stosowanej na Uniwersytecie KUL w Belgii uzupełniony o studia podyplomowe z zakresu finansów przedsiębiorstw w Vlerick Business School w Belgii.
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:
Pan Benny Loix pracuje w S.C.R. SIBELCO N.V. jako wiceprezes ds. finansów. W tej roli zarządza wszystkimi aspektami skarbowymi, kredytowymi oraz windykacyjnymi i ubezpieczeniowymi firmy. Poza tym jest kierownikiem Działu Fuzji i Przejęć. Przed objęciem stanowiska w Sibelco pan Loix pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Skarbu i Finansów Korporacyjnych Grupy Belgacom, odpowiadał za wszystkie aspekty finansów Grupy w fuzjach i przejęciach do 2008 r. Pan Loix piastuje kilka mandatów w zarządzie w Sibelco Group i był wcześniej członkiem zarządu COVIA, amerykańskiej spółki giełdowej.
Pan Benny Loix pozostaje pracownikiem S.C.R. SIBELCO N.V. znaczącego akcjonariusza Spółki – w stosunku do funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest to działalność konkurencyjna.
Obecnie Pan Benny Loix pełni funkcje w następujących spółkach:
Act&Sorb
Cofisa NV
NZM Grit NV
NZM NV
Sablières de Mettet
Silfin NV
Silfin NV
Maffei Sarda Silicati S.p.A.
N.Z.M. LUX 1 S.A.
N.Z.M. LUX 2 S.A.
N.Z.M. LUX 3 S.A.
Sibelux S.A.
Sibelco Benelux BV
Sibelco Nederland NV
Watts Blake Bearne International Holdings BV
Sibelco Minerales SL
Sibelco Switzerland GmbH
Watts Blake Bearne & Co Ltd
Pan Benny Loix nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Benny Loix nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Pan Ian Sedgman ukończył studia licencjackie na kierunku inżynieria na Uniwersytecie w Sydney oraz uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie w Queensland.
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:
2022+ Sibelco – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu
2019 – 2021 Glencore – Dyrektor Generalny ds. Wydajności Operacyjnej i Technologii
2011 – 2018 Adani Group
Dyrektor Generalny Adani Renewables
Dyrektor Generalny Abbot Point Operations
Dyrektor Generalny Carmichael Mine and Infrastructure
2009 – 2011 Kierownik Projektu – Hay Point Terminal
1999 – 2009 Różne
Yancoal Australia – Kierownik Projektu
Gladstone Ports Corporation – Inżynieria i zarządzanie budową
Pan Ian Sedgman pozostaje pracownikiem S.C.R. SIBELCO N.V. znaczącego akcjonariusza Spółki – w stosunku do funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest to działalność konkurencyjna.
Obecnie Pan Ian Sedgman pełni funkcje w następujących spółkach:
Chief Strategy and Business Development Officer – Sibelco
Executive Committee – Sibelco

Pan Ian Sedgman nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Ian Sedgman nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze SądowymPodstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 pkt 4_ i 5_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie wykonują żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkami organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Wyżej wymienione osoby nie są również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.