Ład korporacyjny

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krynicki Recykling Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana z wyłączeniami, o których mowa poniżej w kolejnych punktach:

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend – łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Decyzja w zakresie wypłaty dywidendy należy do Walnego Zgromadzenia. Spółka podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących informacje o uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Zasada nie dotyczy Spółki. Spółka nie publikuje i nie planuje w najbliższym czasie publikować prognoz wyników finansowych. Spółka uważa, iż publikacja raportów okresowych pozwoli inwestorom na rzetelną ocenę jej sytuacji finansowej i wartości wyemitowanych przez nią instrumentów finansowych.

I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Spółka każdorazowo zwołując Walne Zgromadzenia publikuje wszystkie dostępne w danym momencie materiały niezbędne do aktywnego i świadomego uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu lub informuje o miejscu i czasie udostępnienia tych materiałów do wglądu, dotyczy to także ocen sprawozdań finansowych sporządzanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych. Tym samym publikowanie dodatkowo tych samych materiałów na stronie internetowej, z punktu widzenia Spółki i niezagrożonych interesów akcjonariuszy, którzy mają faktyczną możliwość pozyskania tych informacji, wydaje się nieuzasadnione.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Spółka nie zamierza przyjmować polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów, jednakże stara się zapewnić w jej władzach udział osób kompetentnych niezależnie od ich płci czy wieku. Kluczowe decyzje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza, kierując się kwalifikacjami osoby kandydującej do pełnienia określonych funkcji i jej doświadczeniem zawodowym. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących oraz na stronie internetowej Spółki. Wiek czy płeć nie są też czynnikami, które wpływają na podejmowanie decyzji dotyczącej zatrudnienia w Spółce. Spółka zatrudnia kluczowych pracowników biorąc pod uwagę posiadaną wiedzę i doświadczenie w branży stosownie do potrzeb, uwzględniając przy tym wymagania i specyfikę danego stanowiska. Takie podejście zapewnia właściwy dobór władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta w pewnej części nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka będzie przestrzegała powyższą zasadę w zakresie jakie wynikają z przepisów prawa m.in. Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia MAR. Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na Walnym Zgromadzeniu, gdyż w trakcie Zgromadzenia zadawana jest duża liczba pytań, często mało istotnych. Pełne stosowanie powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Poza tym w sytuacji, gdy obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w czasie rzeczywistym działanie takie wydaje się bezprzedmiotowe.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ dotychczasowe doświadczenie Spółki

nie wskazuje na potrzebę utrwalania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio czy wideo. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie transmitowany w stanie rzeczywistym zgodnie z wymaganiami kodeksu spółek handlowych ale zapis tego przebiegu nie będzie zamieszczany na stronie internetowej Spółki.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Zasada ta nie dotyczy Spółki. Spółka nie jest zakwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20 ani mWIG40. Struktura akcjonariatu nie powoduje ryzyka zaburzenia przejrzystości komunikacji z inwestorami ponieważ spółka prawa cypryjskiego DAWEI LIMITED, która obecnie jest największym akcjonariuszem jest zarządzana w całości przez polskie osoby fizyczne.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W strukturze Rady Nadzorczej został wyodrębniony wyłącznie Komitet Audytu.

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana częściowo. Spółka stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem oceny systemów zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, które nie zostały wyodrębnione i wdrożone w Spółce. Spółka wdrożyła systemy kontroli wewnętrznej. Wprowadzona została polityka podatkowa oraz procedury kontroli wewnętrznej (w tym procedura weryfikowania i zatwierdzania dokumentów). Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: skuteczności i efektywności działania Spółki, jasny podział obowiązków miedzy pracownikami Spółki, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, zgodności działania Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Spisanie mechanizmów i procedur, ma na celu zapewnienie maksymalnej rzetelności prowadzonych rozliczeń podatkowych, jak też przekazywanie informacji do organów podatkowych w sposób otwarty i zrozumiały.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana, w szczególności w zakresie w jakim wynika to wyraźnie z treści Statutu Spółki lub ze względu na uprzednio złożony wniosek Zarządu w tym zakresie.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana częściowo. W Spółce został wdrożony system dotyczący kontroli wewnętrznej. W Spółce nie zostały jeszcze wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki wzakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający Zarządowi, Komitet Audytu oraz profesjonalny podmiot zewnętrzny, gwarantujący wysokie standardy świadczonych usług w zakresie księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający Zarządowi, Komitet Audytu oraz profesjonalny podmiot zewnętrzny, gwarantujący wysokie standardy świadczonych usług w zakresie księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, z uwagi na fakt, że w Spółce nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie została wyodrębniona taka funkcja.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana częściowo. W Spółce nie zostały wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, oraz compliance oraz audytu wewnętrznego.Spółka wdrożyła systemy kontroli wewnętrznej. Wprowadzona została polityka podatkowa oraz procedury kontroli wewnętrznej (w tym procedura weryfikowania i zatwierdzania dokumentów). Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: skuteczności i efektywności działania Spółki, jasny podział obowiązków miedzy pracownikami Spółki, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, zgodności działania Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Spisanie mechanizmów i procedur, ma na celu zapewnienie maksymalnej rzetelności prowadzonych rozliczeń podatkowych, jak też przekazywanie informacji do organów podatkowych w sposób otwarty i zrozumiały.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Komitet Audytu w razie zaistnienia konieczności wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego wystąpi do Zarządu Spółki ze stosowną rekomendacją. Komitet Audytu dokonywać będzie co roku oceny konieczności wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione zgodnie z obowiązującym prawem i dokumentami korporacyjnymi oraz obsługujące zgromadzenia. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności podczas walnych zgromadzeń przedstawicielom mediów. Nadto, jeżeli pojawią się ze strony przedstawicieli mediów jakiekolwiek pytania dotyczących przedmiotu obrad walnego zgromadzenia bądź jego przebiegu, mogą one zostać skierowane do zarządu spółki, który udzieli stosownych odpowiedzi. Ponadto w ocenie Spółki udział osób nie uprawnionych może zakłócać pracę Walnego Zgromadzenia.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Spółka nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. W ocenie Zarządu Spółki nie istnieje potrzeba opracowywania i wdrażania dodatkowych wewnętrznych procedur dotyczących postępowania w przypadku konfliktów interesu oraz możliwości jego zaistnienia, a zapisy Regulaminu Zarządu dotyczące unikania konfliktu interesów, obowiązku wstrzymywania się od głosu przez członków organu Spółki w razie występowania konfliktu interesów oraz kompetencje Rady Nadzorczej do wyrażania zgody na transakcje z członkami Zarządu i podmiotami powiązanymi, są wystarczającymi środkami zapewniającymi zapobieganie konfliktom interesów.

Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

      • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

    2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

    • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
    • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Spółka nie posiada sformalizowanej i wdrożonej polityki wynagrodzeń członków organów zarządzających oraz nadzorczych. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Regulamin wynagradzania premiowego Członków Zarządu, w którym określone zostały kryteria i wielkości przyznawania Członkom Zarządu wynagrodzenia podstawowego oraz premiowego. W związku z brakiem kompletnej polityki wynagrodzeń, Spółka nie ma możliwości sporządzenia kompletnego raportu na jej temat. Spółka publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Organów Spółki w raportach okresowych – rocznych i półrocznych.Spółka w terminie i w trybie przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej zapewni wdrożenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 90d ustawy o ofercie publicznej.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.