Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust.1 lit a) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania:

a) przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, a także

b) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz 2021.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, firmie HLB M2 Audit PIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4123.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.