Dywidenda 2021 rok

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 5 stycznia 2021 roku na podstawie art. 349 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 i 2 statutu Spółki podjęta została uchwała Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku, zgodne z którą postanowiono wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję (dalej „Zaliczka”);

Zaliczka wypłacona zostanie ze środków przeznaczonych na ten cel Uchwałą nr 05/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, tj. środki kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 1 ww. Uchwały nr 05/01/2021 zostaną użyte na wypłatę Zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku, w którym to okresie, zgodnie ze zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym na dzień 30 czerwca 2020 zysk netto Spółki wyniósł: 5.570.281,75 zł (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych  75/100).

Zaliczką objętych zostanie 17.365.800 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki). Do Zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 2 lutego 2021 r. Zaliczka zostanie wypłacona uprawnionym akcjonariuszom Spółki w dniu 9 lutego 2021 r., pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę Zaliczki.

Dnia 7 stycznia 2021 roku na podstawie art. 349 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 i 2 statutu Spółki podjęta została uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję.

 

„Uchwała nr 07/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

  z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 348 § 1, § 3 – 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

  • 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. w wysokości 11.606.758,80 zł (słownie jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:

1)      przeznacza się kwotę w wysokości 10.678.218,10 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

2)      przenosi się kwotę w wysokości 928.540,70 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

  • 2

Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się również kwotę 12.765.611,90 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) pochodzącą z kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki.

  • 3
  1. Wobec powyższego dywidenda za rok 2020 zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki w łącznej wysokości 23.443.830,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych), tj. w wysokości 1,35 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści pięć groszy) na każdą akcję Spółki.
  2. Z uwagi na to, że na podstawie uchwały Zarządu z dnia 5 stycznia 2021 roku zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 stycznia 2021 roku akcjonariuszom Spółki została wypłacona już zaliczka na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję., to do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki pozostaje kwota 20.838.960,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), z których:
  1. a)kwota 8.073.348,10 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i dziesięć groszy) (tj. różnica między 10.678.218,10 zł a wypłaconą zaliczką w wysokości 2.604.870,00 zł) zostanie wypłacona z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku
  2. b)kwota 12.765.611,90 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) zostanie wypłacone z kapitału zapasowego Spółki,

wobec czego przy uwzględnieniu ww. zaliczki do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy za rok 2020 pozostaje kwota w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) na każdą akcję.

  • 4

Dzień na który ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1 oraz § 2 i 3 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 7 czerwca 2021 r., a termin wypłaty tej dywidendy ustala się na dzień 17 czerwca 2021 r.”

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.365.800 (siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) akcji.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.