Dywidenda 2021 rok

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 5 stycznia 2021 roku na podstawie art. 349 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 i 2 statutu Spółki podjęta została uchwała Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku, zgodne z którą postanowiono wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję (dalej „Zaliczka”);

Zaliczka wypłacona zostanie ze środków przeznaczonych na ten cel Uchwałą nr 05/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, tj. środki kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 1 ww. Uchwały nr 05/01/2021 zostaną użyte na wypłatę Zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku, w którym to okresie, zgodnie ze zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym na dzień 30 czerwca 2020 zysk netto Spółki wyniósł: 5.570.281,75 zł (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych  75/100).

Zaliczką objętych zostanie 17.365.800 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki). Do Zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 2 lutego 2021 r. Zaliczka zostanie wypłacona uprawnionym akcjonariuszom Spółki w dniu 9 lutego 2021 r., pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę Zaliczki.

Dnia 7 stycznia 2021 roku na podstawie art. 349 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 i 2 statutu Spółki podjęta została uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.