Dywidenda 2020 rok

Zarząd Krynicki Recykling S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 21 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2019 kwotę 3.473.160,00 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.365.800 (siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) akcji. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło termin prawa do dywidendy na 31 lipca 2020 r. (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 października 2020 r. (dzień wypłaty dywidendy).
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.