Raport okresowy półroczny za 2021 PS

Raport okresowy półroczny za 2021 PS

Powrót do listy raportów okresowych

Raport okresowy półroczny za 2021 PS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 272 49 973 13 915 11 252
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 260 6 874 5 115 1 548
III. Zysk (strata) brutto 22 013 6 562 4 841 1 477
IV. Zysk (strata) netto 17 841 5 685 3 924 1 280
V. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 841 5 685 3 924 1 280
V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 068 10 394 5 293 2 340
VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 946 -5 699 -868 -1 283
VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 248 -4 801 -3 353 -1 081
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 4 874 -107 1 072 -24
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020
IX. Aktywa razem 237 467 231 315 52 528 50 125
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 937 125 166 30 290 27 123
XI. Zobowiązania długoterminowe 103 561 93 347 22 908 20 228
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 376 31 819 7 383 6 895
XIII. Kapitał własny 100 530 106 149 22 237 23 002
XIV. Kapitał własny, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 100 530 106 149 22 237 23 002
XIV. Kapitał akcyjny 1 737 1 737 384 376
XV. Średnia ważona liczba akcji 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 0,33 0,23 0,07
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,79 5,95 1,28 1,33
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 434 48 259 13 290 10 866
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 752 6 669 5 003 1 502
III. Zysk (strata) brutto 21 585 6 447 4 747 1 452
IV. Zysk (strata) netto 17 413 5 570 3 829 1 254
V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 791 10 031 5 232 2 259
VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 852 -5 595 -847 -1 260
VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 065 -4 543 -3 313 -1 023
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 4 874 -107 1 072 -24
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020
IX. Aktywa razem 233 029 226 548 51 546 49 092
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 578 121 066 29 547 26 234
XI. Zobowiązania długoterminowe 102 441 92 002 22 660 19 936
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 137 29 064 6 888 6 298
XIII. Kapitał własny 99 451 105 482 21 998 22 857
XIV. Kapitał akcyjny 1 737 1 737 384 376
XV. Średnia ważona liczba akcji 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,00 0,32 0,22 0,07
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,73 5,93 1,27 1,33

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.