Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS

Powrót do listy raportów okresowych

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 961 73 433 21 051 16 532
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 306 9 396 7 306 2 115
Zysk (strata) brutto 31 804 8 670 6 977 1 952
Zysk (strata) netto 25 332 7 712 5 557 1 736
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25 332 7 712 5 557 1 736
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 456 15 815 8 656 3 560
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 147 -10 069 -1 348 -2 267
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 578 -5 883 -4 075 -1 324
Przepływy pieniężne netto, razem 14 732 -137 3 232 -31
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020
Aktywa, razem 246 347 231 315 53 173 50 125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 298 125 166 29 851 27 123
Zobowiązania długoterminowe 101 615 93 347 21 933 20 228
Zobowiązania krótkoterminowe 36 683 31 819 7 918 6 895
Kapitał własny 108 049 106 149 23 322 23 002
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 375 376
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,46 0,68 0,31 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,46 0,68 0,31 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,22 6,11 1,34 1,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 1,35 0,11 0,30
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 751 70 454 20 128 15 861
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 664 8 916 7 166 2 007
Zysk (strata) brutto 31 279 8 327 6 862 1 875
Zysk (strata) netto 24 807 7 355 5 442 1 656
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 009 15 209 8 557 3 424
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 951 -9 891 -1 305 -2 227
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 326 -5 455 -4 020 -1 228
Przepływy pieniężne netto, razem 14 732 -137 3 232 -31
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020
Aktywa, razem 241 612 226 548 52 151 49 092
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134 767 121 066 29 089 26 234
Zobowiązania długoterminowe 100 531 92 002 21 699 19 936
Zobowiązania krótkoterminowe 34 236 29 064 7 390 6 298
Kapitał własny 106 845 105 482 23 062 22 857
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 375 376
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,43 0,67 0,31 0,15

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.