Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QS

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QS

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 371 24 009 6 643 5 461
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 961 2 497 2 397 568
Zysk (strata) brutto 10 733 2 499 2 347 568
Zysk (strata) netto 8 682 2 095 1 899 477
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 8 682 2 095 1 899 477
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 295 5 193 3 126 1 181
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 130 -3 340 -466 -760
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 839 -2 081 -2 371 -473
Przepływy pieniężne netto, razem 1 326 -228 290 -52
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020
Aktywa, razem 232 318 231 315 49 850 50 125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 078 125 166 25 766 27 123
Zobowiązania długoterminowe 91 004 93 347 19 528 20 228
Zobowiązania krótkoterminowe 29 074 31 819 6 239 6 895
Kapitał własny 112 240 106 149 24 084 23 002
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 373 376
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,50 0,12 0,11 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,12 0,11 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,46 5,75 1,39 1,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,35 0,20 0,29 0,04
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 954 23 443 6 333 5 333
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 584 2 602 2 315 592
Zysk (strata) brutto 10 400 2 648 2 275 602
Zysk (strata) netto 8 345 2 240 1 825 509
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 147 4 987 3 094 1 134
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 073 -3 273 -453 -745
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 748 -1 942 -2 351 -442
Przepływy pieniężne netto, razem 1 326 -228 290 -52
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020
Aktywa, razem 227 312 226 548 48 776 49 092
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 090 121 066 24 910 26 234
Zobowiązania długoterminowe 89 782 92 002 19 265 19 936
Zobowiązania krótkoterminowe 26 307 29 064 5 645 6 298
Kapitał własny 111 223 105 482 23 866 22 857
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 373 376
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,48 0,13 0,11 0,03

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.