Raporty

Raport bieżący 25/2019

Uzupełnienie raportu okresowego za IIIQ 2019

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 24.12.2019

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku opublikowanego dnia 21 listopada 2019 roku. Raport okresowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów i jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów uaktualniony został o dane finansowe za bieżący kwartał danego roku tj. III kwartał 2019 i analogiczny okres 2018 roku.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 21 listopada 2019 r., nie uległy zmianie. W związku z powyższym Spółka przekaże ponownie uzupełnione skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.