Polityka w zakresie dywidendy

Decyzje Zarządu Krynicki Recykling S.A. dotyczące rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz jej wysokości będą podejmowane po zakończeniu każdego roku obrotowego. Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej Krynicki Recykling, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi, oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling w określonych uwarunkowaniach rynkowych.

 

Zarząd Krynicki Recykling S.A. zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości minimum 50% jednostkowego zysku netto Krynicki Recykling S.A., przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy założeniu że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku nie przekroczy poziomów określonych w umowach finansowania dłużnego.

 

Przyjęta przez Zarząd polityka w zakresie wypłaty dywidendy może podlegać przeglądowi i zmianie przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących Grupy, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.

 

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od jednostkowego zysku netto Krynicki Recykling S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.