Rada Nadzorcza zapewnia, aby biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych oraz był wybierany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

W dniu 7 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust.1 lit a) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania:

a) przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku oraz od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, a także
b) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2018 oraz 2019.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, firmie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.z dn. 6.06.2017 poz. 1089) i wewnętrznymi regulacjami (politykami i procedurami) Spółki.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.