Skonsolidowany raport roczny RS/2018

Skonsolidowany raport roczny RS/2018

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 12-2017* 2018 12-2017*
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 134,37 75 792,57 19 951,57 17 855,81
II. Wynik na działalności operacyjnej 11 496,02 10 602,62 2 694,14 2 497,85
III. Wynik brutto 9 750,56 8 738,48 2 285,08 2 497,85
IV. Wynik netto 8 769,34 7 752,87 2 055,13 1 826,48
V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 499,97 18 926,16 5 976,02 4 458,77
VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 153,79 -14 950,82 -5 660,54 -3 522,23
VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 416,34 -3 964,26 -331,92 -933,93
VIII. Aktywa razem 212 864,28 193 622,26 49 503,32 46 422,18
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 917,82 113 415,12 28 818,10 27 192,00
X. Zobowiązania długoterminowe 83 823,44 75 162,23 19 493,82 18 020,63
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 40 094,37 38 252,89 9 324,27 9 171,38
XII. Kapitał własny 88 946,47 80 207,13 20 685,23 19 230,17
XIII. Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 403,86 416,36
XIV.  Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
XV. Wynik netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,50 0,45 0,12 0,11
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 5,12 4,62 1,19 1,11

 

* Prezentowane powyżej dane na 12-2017 są danymi przekształconymi –
przyczyny i skutki przekształceń i korekt zaprezentowano w nocie 31

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.