Skonsolidowany raport roczny RS/2016

Skonsolidowany raport roczny RS/2016

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 12-2015* 2016 12-2015*
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 263 72 962 16 286 17 435
II. II. Wynik na działalności operacyjnej 8 613 12 245 1 968 2 926
III. III. Wynik brutto 7 070 10 157 1 616 2 427
IV. IV. Wynik netto 5 676 7 904 1 297 1 889
V. V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 776 17 729 4 519 4 237
VI. VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 666 -13 767 -1 523 -3 290
VII. VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 159 -4 008 -3 007 -958
VIII. IX. Aktywa razem 183 742 188 419 41 533 44 214
IX. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111 267 116 528 25 151 27 344
X. XI. Zobowiązania długoterminowe 77 624 85 775 17 546 20 128
XI. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 643 30 753 7 605 7 217
XII. XIII. Kapitał własny 72 475 71 891 16 382 16 870
XIII. XIV. Kapitał akcyjny 1 737 1 703 393 400
XIV. XV. Średnia ważona liczba akcji 17 210 16 858 17 210 16 858
XV. XVI. Wynik netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,33 0,47 0,08 0,11
XVI. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 4,21 4,26 0,95 1,00
Sprawozdanie zarządu na temat działalności Krynicki Recykling S.A. i na
temat działalności GrupyKapitałowej Krynicki Recykling
S.A. zostało sporządzone w formie jednego dokumentu i jestzałączone
do skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.*Prezentowane powyżej dane na 12-2015 są danymi przekształconymi –
informacja wyjaśniająca znajduje się w punkcie 2.6. sprawozdania – opis
zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

Załączniki:

GRUPA_KREC_sprawozdanie_skonsolidowane_2016

GRUPA_KREC_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2016

GRUPA_KREC_List_Prezesa_2016

GRUPA_KREC_Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_2016

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.