Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2018

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2018

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów63 97456 31115 04013 229
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej10 1338 9422 3822 101
III. Zysk _strata_ brutto8 8057 6572 0701 799
IV. Zysk _strata_ netto7 4656 2731 7551 474
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej7 4656 2731 7551 474
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 70610 6823 2222 510
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 342-12 899-4 077-3 030
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 7122 457873577
IX. Przepływy pieniężne netto, razem772401856
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017
X. Aktywa, razem210 048193 62249 17546 422
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania123 006114 01028 79827 335
XII. Zobowiązania długoterminowe81 80575 35319 15218 066
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe41 20138 6579 6469 268
XIV. Kapitał własny87 04279 61220 37819 087
XV. Kapitał zakładowy1 7371 737407416
XVI.17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._17 936 50718 021 70917 936 50718 021 709
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_0,430,360,10,08
XX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,420,350,10,08
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_5,014,581,171,1
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów60 30353 31214 17712 525
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej9 2588 4892 1761 994
XXV. Zysk _strata_ brutto8 0667 3461 8961 726
XXVI. Zysk _strata_ netto6 7145 9521 5781 398
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 9919 7973 2892 301
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 678-11 729-4 156-2 755
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 7652 228885523
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem772961869
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017
XXXI. Aktywa, razem204 355189 05447 84345 327
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania119 020110 43427 86426 477
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe80 65174 93518 88217 966
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe38 36935 4998 9838 511
XXXV. Kapitał własny85 33478 62019 97818 850
XXXVI. Kapitał zakładowy1 7371 737407416
XXXVII. Liczba akcji _w szt._ na dzień bilansowy17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._17 936 50718 021 70917 936 50718 021 709
XL. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_0,390,340,090,08
XLI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,390,340,090,08
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_4,914,531,151,09
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.