Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2017

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2017

Powrót do listy raportów okresowych

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 2017 zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30, zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie zł.

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 74015 4314 1363 542
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej2 7301 249636287
III. Zysk _strata_ brutto2 262714527164
IV. Zysk _strata_ netto1 852453432104
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej1 852453432104
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 0354 2551 640977
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 601-570-1 073-131
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 430-3 608-567-828
IX. Przepływy pieniężne netto, razem376118
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016
X. Aktywa, razem186 343183 74244 15941 533
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania112 044111 26726 55225 151
XII. Zobowiązania długoterminowe75 40877 62417 87017 546
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe36 63633 6438 6827 605
XIV. Kapitał własny74 29972 47517 60716 382
XV. Kapitał zakładowy1 7371 737412393
XVI.17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._17 365 80017 209 79217 365 80017 209 792
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._17 362 66117 865 70117 362 66117 865 701
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_0,110,030,020,01
XX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,110,030,020,01
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_4,284,171,010,94
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_0000
Dane dotyczace skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 76714 8173 9093 402
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej2 5601 334597306
XXV. Zysk _strata_ brutto2 137835498192
XXVI. Zysk _strata_ netto1 727574403132
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 1144 2561 192977
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 405-552-794-127
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 703-3 585-397-823
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem7119227
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016
XXXI. Aktywa, razem182 778179 61643 31440 600
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania109 133107 69825 86224 344
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe74 81376 93517 72917 390
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe34 32030 7638 1336 954
XXXV. Kapitał własny73 64471 91817 45216 256
XXXVI. Kapitał zakładowy1 7371 737412393
XXXVII. Liczba akcji _w szt._ na dzień bilansowy17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._17 365 80017 209 79217 365 80017 209 792
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._17 362 66117 865 70117 362 66117 865 701
XL. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_0,10,030,020,01
XLI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,10,030,020,01
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_4,244,1410,94
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_0000

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.