Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2018

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2018

Powrót do listy raportów okresowych

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2018 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31, zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w walucie zł data przekazania: 2018-05-22

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 84917 7405 2294 136
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej4 2122 7301 008636
III. Zysk _strata_ brutto3 6412 262871527
IV. Zysk _strata_ netto3 0971 852741432
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej3 0971 852741432
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 9707 0351 4291 640
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 129-4 601-1 467-1 073
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej241-2 43058-567
IX. Przepływy pieniężne netto, razem813191
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017
X. Aktywa, razem197 905193 62247 02546 422
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania115 499114 01027 44427 335
XII. Zobowiązania długoterminowe76 04175 35318 06918 066
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe39 45738 6579 3769 268
XIV. Kapitał własny82 40679 61219 58119 087
XV. Kapitał zakładowy1 7371 737413416
XVI.17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._17 353 06917 353 06917 353 06917 353 069
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_0,180,110,040,02
XX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,180,110,040,02
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_4,754,581,131,1
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 41916 7674 8873 909
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej3 7652 560901597
XXV. Zysk _strata_ brutto3 2372 137775498
XXVI. Zysk _strata_ netto2 6891 727644403
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 9285 1141 4191 192
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 223-3 405-1 489-794
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej396-1 70395-397
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem1017242
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017
XXXI. Aktywa, razem192 114189 05445 64945 327
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania110 804110 43426 32926 477
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe74 89774 93517 79717 966
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe35 90835 4998 5328 511
XXXV. Kapitał własny81 30978 62019 32018 850
XXXVI. Kapitał zakładowy1 7371 737413416
XXXVII. Liczba akcji _w szt._ na dzień bilansowy17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._17 365 80017 365 80017 365 80017 365 800
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._17 353 06917 353 06917 353 06917 353 069
XL. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_0,150,10,040,02
XLI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,150,10,040,02
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_4,684,531,111,09
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.