Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 983 63 974 16 707 15 040
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 222 10 133 2 373 2 382
Zysk (strata) brutto 9 000 8 805 2 089 2 070
Zysk (strata) netto 7 342 7 465 1 704 1 755
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 7 342 7 465 1 704 1 755
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 894 13 706 4 153 3 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 353 -17 342 -2 635 -4 077
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 559 3 712 -1 522 873
Przepływy pieniężne netto, razem -18 77 -4 18
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
Aktywa razem 222 182 212 864 50 801 49 503
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 663 123 918 28 732 28 818
Zobowiązania długoterminowe 81 865 83 823 18 718 19 494
Zobowiązania krótkoterminowe 43 798 40 094 10 014 9 324
Kapitał własny 96 519 88 946 22 069 20 685
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 397 404
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 0,50 0,10 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,50 0,10 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,56 5,12 1,27 1,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 438 60 303 16 116 14 177
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 474 9 258 2 431 2 176
Zysk (strata) brutto 9 394 8 066 2 180 1 896
Zysk (strata) netto 7 723 6 714 1 792 1 578
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 934 13 991 3 930 3 289
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 080 -17 678 -2 572 -4 156
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 872 3 765 -1 363 885
Przepływy pieniężne netto, razem -17 77 -4 18
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
Aktywa, razem 217 085 207 025 49 635 48 145
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 380 119 042 27 753 27 684
Zobowiązania długoterminowe 81 110 83 080 18 545 19 321
Zobowiązania krótkoterminowe 40 270 35 962 9 208 8 363
Kapitał własny 95 706 87 983 21 883 20 461
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 397 404
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.