Raport okresowy 1Q2020

Raport okresowy 1Q2020

Powrót do listy raportów okresowych

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 009 23 464 5 461 5 459
II. Wynik na działalności operacyjnej 2 497 2 533 568 589
III. Wynik brutto 2 499 2 059 568 479
IV. Wynik netto 2 095 1 697 477 395
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2095 1697 477 395
VI. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 193 5 482 1 181 1 276
VII. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 340 -4 312 -760 -1 003
VIII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 081 -1 220 -473 -284
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -228 -50 -52 -12
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019
X. Aktywa razem 223300 224006 49052 52602
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123497 126316 27129 29662
XII. Zobowiązania długoterminowe 80804 82496 17750 19372
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 42693 43820 9378 10290
XIV. Kapitał własny 99803 97689 21924 22940
XV. Kapitał akcyjny 1 737 1 737 381 408
XVI. 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVII. Wynik netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,12 0,10 0,03 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 5,75 5,22 1,26 1,21
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 443 22 684 5 333 5 278
XX. Wynik na działalności operacyjnej 2 602 2 896 592 674
XXI. Wynik brutto 2 648 2 475 602 576
XXII. Wynik netto 2 240 2 109 509 491
XXIII. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 987 5 534 1 134 1 288
XXIV. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 273 -4 312 -745 -1 003
XXV. Przepływy z działalności finansowej -1942 -1272 -442 -296
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -228 -50 -52 -12
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019
XXVII. Aktywa razem 219157 219879 48142 51633
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119569 122530 26266 28773
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 80535 82182 17691 19298
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 39034 40348 8575 9475
XXXI. Kapitał własny 99588 97348 21876 22860
XXXII. Kapitał akcyjny 1 737 1 737 381 408
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji _szt_ 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XXXIV. Wynik netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,13 0,12 0,03 0,03
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 5,73 5,19 1,26 1,21

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.