Raport kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

Raport kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-03 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 464 21 849 5 459 5 228
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 533 4 212 589 1 008
Zysk (strata) brutto 2 059 3 641 479 871
Zysk (strata) netto 1 697 3 097 395 741
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 697 3 097 395 741
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 253 5 970 -1 455 1 429
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -582 -6 129 -135 -1 467
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 785 241 1 579 58
Przepływy pieniężne netto, razem -50 81 -12 19
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018
Aktywa razem 215 971 212 864 50 211 49 503
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 239 123 918 29 117 28 818
Zobowiązania długoterminowe 85 948 83 823 19 982 19 494
Zobowiązania krótkoterminowe 39 292 40 094 9 135 9 324
Kapitał własny 90 732 88 946 21 094 20 685
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 404 404
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,18 0,02 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,18 0,02 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,22 5,12 1,21 1,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 684 20 419 5 278 4 886
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 896 3 765 674 901
Zysk (strata) brutto 2 475 3 237 576 775
Zysk (strata) netto 2 109 2 689 491 643
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 201 5 114 -1 443 1 224
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -582 -3 405 -135 -815
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 733 -1 703 1 567 -407
Przepływy pieniężne netto, razem -50 7 -12 2
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018
Aktywa, razem 210 480 207 025 48 934 48 145
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 389 119 042 27 989 27 684
Zobowiązania długoterminowe 85 197 83 080 19 807 19 321
Zobowiązania krótkoterminowe 35 192 35 962 8 182 8 363
Kapitał własny 90 091 87 983 20 945 20 461
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 404 404
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.