Wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73433 71983 16531 16707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9396 10222 2115 2373
Zysk (strata) brutto 8670 9000 1952 2089
Zysk (strata) netto 7712 7342 1736 1704
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 7712 7342 1736 1704
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15815 17894 3560 4153
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10069 -11353 -2267  -2635
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5883 -6559 -1324 -1522
Przepływy pieniężne netto, razem -137 -18 -31 -4
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019
Aktywa razem 223372 224006 49344 52602
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117942 126316 26054 29662
Zobowiązania długoterminowe 85246 82496 18831 19372
Zobowiązania krótkoterminowe 32696 43820 7223 10290
Kapitał własny 105430 97689 23290 22940
Kapitał zakładowy 1737 1737 384 408
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 0,50 0,10 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,50 0,10 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,56 5,12 1,27 1,19
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 438 60 303 16 116 14 177
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 474 9 258 2 431 2 176
Zysk (strata) brutto 9 394 8 066 2 180 1 896
Zysk (strata) netto 7 723 6 714 1 792 1 578
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 934 13 991 3 930 3 289
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 080 -17 678 -2 572 -4 156
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 872 3 765 -1 363 885
Przepływy pieniężne netto, razem -17 77 -4 18
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
Aktywa, razem 217 085 207 025 49 635 48 145
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 380 119 042 27 753 27 684
Zobowiązania długoterminowe 81 110 83 080 18 545 19 321
Zobowiązania krótkoterminowe 40 270 35 962 9 208 8 363
Kapitał własny 95 706 87 983 21 883 20 461
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 397 404
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,07 5,63 1,34 1,32
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,00 0,04 0,00
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70454 69438 15861 16116
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8916 10474 2007 2431
XXV. Zysk (strata) brutto; 8327 9394 1875 2180
XXVI. Zysk (strata) netto 7355 7723 1656 1792
XXVII. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15209 16934 3424 3930
XXVIII. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9891 -11080 -2227 -2572
XXIX. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -5455 -5872 -1228 -1363
XXX. Przypływy pieniężne netto, razem -137 -17 -31 -4
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019
XXXI. Aktywa razem 218906 219879 48358 51633
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114203 122530 25228 28773
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 85120 82182 18804 19298
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 29082 40348 6424 9475
XXXV. Kapitał własny 104704 97348 23130 22860
XXXVI. Kapitał zakładowy 1737 1737 384 408
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17365800 17365800 17365800 17365800
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17365800 17365800 17365800 17365800
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17365800 17365800 17365800 17365800
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 0,54 0,10 0,13
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,54 0,10 0,13
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,03 5,61 1,33 1,32
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,00 0,04 0,00

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.