Raporty

Raport bieżący 13/2017

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 20.06.2017

Zarząd KRYNICKI RECYKLING SA zwanej dalej Spółką lub Emitentem informuje, że otrzymał w dniu 20 czerwca 2017 roku od Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów spółki tj. zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

„Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) oraz klientów zarządzanych przez Towarzystwo portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych („Portfele”), informujemy, iż w wyniku dokonania transakcji sprzedaży na rynku regulowanym 200 000 akcji spółki Krynicki Recykling S.A („Spółka”) z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000291772, w dniu 14 czerwca 2017 r., udział Funduszu i Portfeli w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 10%.

Przed transakcją sprzedaży akcji Spółki, tj. na dzień 13 czerwca 2017 r., Fundusz i Portfele posiadały łącznie 1 802 902 akcji Spółki, co stanowiło 10,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonania 10,38% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 10,38% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po transakcji sprzedaży akcji Spółki, Fundusz i Portfele posiadają ogółem 1 602 902 akcji Spółki, co stanowi 9,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 9,23% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 9,23% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

Data i czas publikacji raportu 20.06.2017 13:14

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.