Raporty

Raport bieżący 15/2018

Zawarcie umowy kredytowej

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 08.08.2018

Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej, iż w dniu 8 sierpnia 2018 roku podpisał umowę kredytu inwestycyjnego z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 56 (dalej Bank).

Na podstawie ww. umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w łącznej wysokości 8.337.623 zł (osiem milionów trzysta trzydzieści seidem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote) na okres od 08.08.2018r. do 31.07.2028 roku. Kredyt jest przeznaczony wyłącznie na finansowanie i refinansowanie Inwestycji w Czarnkowie.

Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

a) hipoteka umowna do kwoty 10.700.000,00 zł na nieruchomości położonej w miejscowości Czarnków woj. Wielkopolskie;
b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt a) od ryzyk budowlanych;
c) ustanowienie zastawu rejestrowego na nabywanych w ramach Inwestycji maszynach-przesiewaczach;
d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt c);
e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 12.506.434,50 zł, zawartego w formie aktu notarialnego.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.