Raporty

Raport bieżący 13/2020

Zawarcie umów kredytowych

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 13.08.2020

I. Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2020 roku, Emitent podpisał umowę o kredyt obrotowy odnawialny w walucie polskiej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000026438 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 (dalej Bank).

Na podstawie ww. umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w łącznej wysokości 3.473.160,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100) na okres do 20.12.2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.
Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

a) weksel in blanco z wystawienia Emitenta;
b) gwarancja spłaty kredytu (Biznesmax) udzielona przez BGK FG POIR w wysokości 80% kwoty kredytu na okres 39 miesięcy;
c) weksel in blanco z wystawienia Emitenta na rzecz BGK celem zabezpieczenia gwarancji BGK FG POIR;
d) hipoteka umowna na nieruchomości zlokalizowanej w Lublińcu przy ul. Klonowej, KW CZ1L/00055138/7 do kwoty 15 873 146 PLN;
e) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości zlokalizowanej w Lublińcu przy ul. Klonowej, KW CZ1L/00055138/7.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
II. Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2020 roku, Emitent podpisał umowę o kredyt inwestycyjny w walucie polskiej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000026438 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 (dalej Bank).

Na podstawie ww. umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w łącznej wysokości 7.108.937,31 zł (słownie: siedem milionów sto osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 31/100) na okres do 20.08.2028 r. z przeznaczeniem na spłatę kredytów w PKO Bank Polski S. A.: umowa nr 87 1020 3541 0000 5696 0055 7769 z dnia 19.06.2013 r.; umowa nr 68 1020 3541 0000 5996 0071 1903 z dnia 23.04.2015 r.; umowa nr 53 1020 3541 0000 5196 0085 5155 z dnia 08.06.2017 r.; umowa nr 14 1020 3541 0000 5096 0094 9511 z dnia 10.08.2018 r.
Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.
Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

f) weksel in blanco z wystawienia Emitenta;
g) hipoteka umowna na nieruchomości zlokalizowanej w Lublińcu przy ul. Klonowej, KW CZ1L/00055138/7 do kwoty 15 873 146 PLN;
h) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości zlokalizowanej w Lublińcu przy ul. Klonowej, KW CZ1L/00055138/7;
i) zastaw rejestrowy na linii technologicznej w Lublińcu (zabezpiecza umowę 87 1020 3541 0000 5696 0055 7769);
j) zastaw rejestrowy na linii technologicznej w Wyszkowie (zabezpiecza umowę 68 1020 3541 0000 5996 0071 1903);
k) zastaw rejestrowy na sorterze optoelektronicznym (Pełkinie) (zabezpiecza umowę 53 1020 3541 0000 5196 0085 5155);
l) zastaw rejestrowy na spektrometrze (Pełkinie), KŚT 6.5.9 – urządzenia techniczne/urz. przemysłowe) (zabezpiecza umowę 14 1020 3541 0000 5096 0094 9511).

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.