Raporty

Raport bieżący 16/2020

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 05.10.2020

Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 października 2020 roku podpisany został aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010186, NIP 526-021-29-31 (dalej Bank).

Na podstawie ww. umowy zwiększeniu uległa kwota kredytu z 1.571.250,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do wysokości 2.566.809,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć złotych). Okres kredytowania do 30.06.2025r. Kredyt zakończy finansowanie inwestycji realizowanej w zakładzie Emitenta w Pełkiniach, woj. podkarpackie.

Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

1) Zabezpieczenie częściowe spłaty kredytu (dot. Podwyższonej kwoty kredytu) stanowi gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancyjnego – wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – FG POIR (zwaną dalej „gwarancja POIR”), której termin ważności oraz kwota (ujęta jako wartość w złotych polskich i jednocześnie jako wartość wyrażona w procentach, w relacji do kwoty udzielonego kredytu) wraz ze szczegółową informacją o ostatecznych warunkach gwarancji POIR zostaną zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy – „Ostateczne warunki gwarancji POIR”. Klient akceptuje ostateczne warunki gwarancji, o których mowa powyżej oraz wyraża zgodę na zmianę parametrów gwarancji zawartych we „Wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis” stanowiącym załącznik do Umowy (zwanym dalej „Wnioskiem”), w zakresie w jakim ostateczne warunki gwarancji różnią się od warunków wynikających z ww. Wniosku. Załącznik nr 2 do Umowy wejdzie w życie po jego podpisaniu przez Bank i Kredytobiorcę.

2) Hipoteka łączna na I miejscu do kwoty 34 380 114,00 PLN na nieruchomościach należących do Kredytobiorcy:

a) położonych w miejscowości Pełkinie, opisanych w KW nr PR1J/00096909/5 i PR1J/00096908/8, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych,

b) położonej w Wyszkowie, opisanej w KW nr OS1W/00054942/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Umowy oraz wierzytelności wekslowej wynikającej z weksla wystawionego przez Kredytobiorcę.

Zabezpieczenie wspólne z:

– Umowy o kredyt inwestycyjny nr 13813/20/406/04 z późniejszymi jej zmianami,

– Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 12608/19/400/04, z późniejszymi jej zmianami, wraz z wekslem,

– Umowy o kredyt na innowacje technologiczne nr 13210/19/406/04, z późniejszymi jej zmianami, wraz z wekslem,

– Umowy o kredyt inwestycyjny z gwarancją POIR nr 13211/19/406/04z późniejszymi jej zmianami,

– Umowy o kredyt rewolwingowy nr 13212/19/475/04, z późniejszymi jej zmianami, wraz z wekslem.

3) Potwierdzona cesja wierzytelności ze stałej współpracy Kredytobiorcy z Kontrahentami zgodnie z Umową o przelew wierzytelności od określonych kontrahentów. Wpływy z cesji min. 2 500 000,00 PLN kwartalnie.

4) Zastaw rejestrowy na linii technologicznej, która zostanie nabyta o wartości 7 505 000,00 PLN w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy oraz wierzytelności wekslowej wynikającej z weksla wystawionego przez Kredytobiorcę wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia – ustanowienie zastawu wraz z cesją w terminie 30 dni od zakupu, ale nie później niż 30.11.2020.

Zabezpieczenie o którym mowa w pkt 3) i 4) jest wspólne dla:

– Umowy o kredyt na innowacje technologiczne nr 13210/19/406/04 z późniejszymi jej zmianami, wraz z wekslem,

– Umowy o kredyt inwestycyjny z gwarancją POIR nr 13211/19/406/04 z późniejszymi jej zmianami, wraz z wekslem.

5) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.