Raporty

Raport bieżący 4/2019

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 31.01.2019

Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna _Emitent, Spółka_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku podpisał aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej dnia 16 stycznia 2014 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 415 _dalej Bank_.

Na podstawie zawartego aneksu został obniżony maksymalny limit kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 9.000.000,00 zł do 4.000.000,00 zł, tj. o kwotę 5.000.000,00 zł. Wydłużony został też okres kredytowania do dnia 28 lutego 2021 roku. O zawarciu ww. umowy kredytu oraz jej zmianach Emitent informował w następujących raportach ESPI: ESPI 4/2014, ESPI 1/2015, ESPI 28/2015, ESPI 41/2016 oraz ESPI 4/2018.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:
a_ zastaw rejestrowy na linii technologicznej BINDER II, będącej własnością Klienta, zlokalizowanej w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23, numer ewidencyjny: W/135/2011;
b_ zastaw rejestrowy na linii technologicznej Pełkinie B+RI wraz z oprogramowaniem, będącej własnością Klienta, zlokalizowanej w Zakładzie w Pełkiniach k. Młyna, 37-511 Wólka Pełkińska, numer ewidencyjny: P/12/B+RI/2011;
c_ zastaw rejestrowy na linii technologicznej do recyklingu szkła samochodowego, będącej własnością Klienta, zlokalizowanej w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23, numer ewidencyjny: W/79/2008;
d_ zastaw rejestrowy na linii technologicznej Pełkinie BGK I, będącej własnością Klienta, zlokalizowanej w Zakładzie w Pełkiniach k. Młyna, 37-511 Wólka Pełkińska, numer ewidencyjny: P/01/BGKI/2012;
e_ zastaw rejestrowy na linii technologicznej Pełkinie BGK II, będącej własnością Klienta, zlokalizowanej w Zakładzie w Pełkiniach k. Młyna, 37-511 Wólka Pełkińska, numer ewidencyjny: P/01/BGKII/2012;
f_ zastaw rejestrowy na linii technologicznej BINDER, będącej własnością Klienta, zlokalizowanej w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23, numer ewidencyjny: W/103/2010;
g_ cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotów zabezpieczenia opisanych w lit. a_ – f_, z wyłączeniem ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
h_ oświadczenie o poddaniu się egzekucji Klienta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 6.000.000,00 zł, zawartego w formie aktu notarialnego, w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia aneksu do Umowy.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.