Raporty

Raport bieżący 16/2018

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 10.08.2018

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2018 roku, Emitent podpisał aneks do umowy kredytu wielocelowego zawartej dnia 27 kwietnia 2016 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000026438 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 (dalej Bank).

Na podstawie zawartego aneksu od dnia 10 sierpnia 2018 roku do dnia 27 kwietnia 2019 zwiększony został limit kredytu w rachunku bieżącym z 1 300 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) do kwoty 2 500 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100).

Zabezpieczenie kredytu stanowią:
1. weksel własny niezupełny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
2. przelew wierzytelności w stosunku do Ardagh Glass S.A. z siedzibą Gostyniu.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.