Raporty

Raport bieżący 9/2019

Powołanie Zarządu Krynicki Recykling S.A. na nową kadencję

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 10.04.2019

Działając na podstawie § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz.727, ze zm.), Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję.
Działając na podstawie §17 ust.1 lit e i f) Statutu Spółki w związku z §18 ust.1 Statutu Spółki, uchwałą nr 13/04/2019 Rady Nadzorczej został powołany Pan Adam Krynicki na Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję tj. na lata 2019-2022. Na Członka Zarządu nowej kadencji tj. na lata 2019-2022, na mocy uchwały nr 14/04/2019 został powołany Pan Paweł Narcyz Kołakowski.

Adam Krynicki – Prezes Zarządu
Pan Adam Krynicki posiada wykształcenie wyższe, a w 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Pan Adam Krynicki jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalność: „Nauki o Zarządzaniu”. W ramach wykształcenia uzupełniającego w 1999 roku ukończył studia podyplomowe „Wycena Nieruchomości”.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Adama Krynickiego:
 1997 – 1999 – przedstawiciel handlowy w „BAZI” s.c. w Olsztynku;
 2000 – 2006 – adiunkt w Katedrze Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 2003 – 2007 – dyrektor ds. rozwoju w Krynicki Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
 2007 – obecnie Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie
 2013 – obecnie Prezes Zarządu Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Tallinie
 2013 – 2018 Dyrektor Generalny UAB Krynicki Glass Recycling z siedzibą w Wilnie

Pan Adam Krynicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Paweł Narcyz Kołakowski – Członek Zarządu
Pan Paweł Narcyz Kołakowski ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu, w zakresie zarządzania finansami.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego:
 1992 – 1998 – Specjalista Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie,
 1998 – 2002 – Menedżer Inwestycyjny AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wcześniej Chase Fund Management Sp. z o.o.),
 2002 – 2005 – Wiceprezes Zarządu Hygienika S.A. z siedzibą w Warszawie,
 2006 – 2006 – Wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Funduszu Kapitałowego z siedzibą w Chorzowie,
 2007 – 2010 – General Manager CTOB Rol-Pol Ltd. z siedzibą w Ivanovce (Ukraina),
 2006 – 2009 – Prezes Zarządu Orga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wcześniej GFK Operacje Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie),
 2008 – 2010 – Prezes Zarządu Norblin Industrial Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 2010 – obecnie – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie
 2013 – obecnie – Członek Zarządu Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Tallinie
 2013 – 2018 – Prokurent w UAB Krynicki Glass Recycling z siedzibą w Wilnie
 1999 – obecnie – członek licznych Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.