Raporty

Raport bieżący 6/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 04.04.2017

Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn _dalej: „Spółka”_, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych _dalej: „KSH”_, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki _dalej: „Walne Zgromadzenie”_ na dzień 5 maja 2017 roku na godzinę 11.00 w Olsztynie, przy ul. Ratuszowej nr 5/3, w kancelarii notarialnej notariusza Jacka Zająca, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm._.

Data i czas publikacji raportu 04.04.2017 12:24

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.