Przetargi

Olsztyn, 21.09.2018

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
CompuTec S.A
data wpływu oferty: 17.09.2018
cena: 119000,00

 

Olsztyn, 11.09.2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie do obsługi sortera stłuczki szklanej, które służy do sterowania pracą sortera w ramach realizowanego projektu:

„Podwyższenie wskaźnika czystości stłuczki szklanej poprzez eliminację niepożądanych zanieczyszczeń materiałami typu przeźroczysta szkło-ceramika”

 

Termin składania ofert

do dnia 19-09-2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail do dnia 19 września  2018 roku
Adresy do wysłania oferty:

e-mail damian.korczewski@krynicki.pl,

adres siedziby: ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Korczewski – tel 660 421 488, mail damian.korczewski@krynicki.pl

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie do obsługi sortera stłuczki szklanej, które służy do sterowania pracą sortera.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: Podkarpackie, powiat: jarosławski, miejscowość: Pełkinie

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa licencji na oprogramowanie do obsługi sortera stłuczki szklanej,

 

Cel zamówienia:

Zakup licencji do obsługi sortera optoelektronicznego celu realizacji projektu pod nazwą: „Podwyższenie wskaźnika czystości stłuczki szklanej poprzez eliminację niepożądanych zanieczyszczeń materiałami typu przeźroczysta szkło-ceramika.

  

Funkcjonalność oprogramowania

 • Wizualizacja stanu pracy urządzenia
 • Wyświetlenie parametrów urządzenia
 • Wyświetlanie parametrów ilościowych i jakościowych procesowanego przez urządzenie materiału
 • Wyświetlanie informacji statystycznych odnośnie procesowanego materiału
 • Sterowanie pracą sortera oraz jego nastawami
 • Optymalizacja ustawień i kalibracja urządzenia
 • Wyświetlenie i ustawienie aktualnego programu sortowania
 • Raport o błędach
 • Kod oprogramowania pozwala na modułową rozbudowę uwzględniającą modyfikacje sprzętowe
 • Zabezpieczenie dostępu

Termin realizacji zamówienia: dostawa do 10 dni od daty podpisania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:

a)  cenę wyrażoną w PLN

b) okres ważności oferty – minimum 1 miesiąc

c) Gwarancja: Minimum 24 miesiące

d) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych- Załącznik nr 1 do zamówienia

e) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

 Załącznik nr 1 stanowi integralną część składanej oferty.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru:

Ocena kryterium będzie dwuetapowa. Po przejściu 1 etapu oferty będą rozpatrywane w drugim etapie.

Kryterium 1 (ocena 0/1, nie spełnia/spełnia)

Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w ostatnich 5 latach w zakresie projektowania oprogramowania i wdrożenia oprogramowania w zakresie obsługi lub analizy procesu eliminacji ze szkła opakowaniowego wtrąceń KSP oraz szkło ceramiki na sorterach optoelektronicznych.

 

Kryterium 2

100% cena

 

Wykluczenia

1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 1, według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie udokumentowanego doświadczenia  przez Oferenta

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie: publikacji na stronie internetowej www.krynicki.pl, publikacji w Krajowej Bazie Konkurencyjności

Termin otwarcia ofert: 20.09.2018r.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie przy udziale członków komisji w składzie:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dyrektor ds. Jakości
 3. Dyrektor Inwestycyjny

Termin ogłoszenia wyboru oferenta: 21.09.2018r.

Informacje uzupełniające

 • Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

 

Adam Krynicki
Prezes Zarządu
Krynicki Recykling S.A

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.