Przetargi

Olsztyn, 05.11.2018

Informujemy o wyborze oferenta do realizacji niżej opisanego zamówienia.
Firmą, której oferta uzyskała najwyższą punktację
jest Polskie Towarzystwo Ceramiczne.

 

Olsztyn, 22.10.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego badań niezbędnych do realizacji projektu:

„Podwyższenie wskaźnika czystości stłuczki szklanej poprzez eliminację niepożądanych zanieczyszczeń materiałami typu przeźroczysta szkło-ceramika”

 

 1. Informacje ogólne:

1)    Termin składania ofert: do dnia 04-11-2018

2)    Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

damian.korczewski@krynicki.pl do końca dnia 4 listopada 2018 roku.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3)    Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę damian.korczewski@krynicki.pl, adres siedziby: ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

4)    Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Damian Korczewski – tel. 660 421 488, mail damian.korczewski@krynicki.pl

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Badania próbek szkło-ceramiki pod kątem składu chemicznego przy pomocy fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii oraz badania charakterystycznych linii widmowych próbek szkło-ceramiki metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera.

 

III. Przedmiot zamówienia:

1)    Badania próbek szkło-ceramiki pod kątem składu chemicznego przy pomocy fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii – ilość 30 próbek

Zakres badań

 1. Przygotowanie próbek
 2. Dobór wzorców o składzie i morfologii badanych próbek
 3. Dobór filtrów promieniowania wzbudzającego oraz właściwego
 4. napięcia lampy pierwiastki
 5. Identyfikacja pierwiastków na podstawie energii ich linii emisyjnych
 6. Identyfikacja zawartości tlenków wchodzących w skład badanego materiału

2)    Badania charakterystycznych linii widmowych próbek szkło-ceramiki metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera -ilość 30 sztuk

Zakres badań

 1. Przygotowanie próbek
 2. Pomiar i analiza widm

 

Kategoria ogłoszenia Dostawy

Podkategoria ogłoszenia Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia Dowolne miejsce w Polsce

Cel zamówienia Przeprowadzenie badań próbek szkło-ceramiki pod kątem składu chemicznego przy pomocy fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii – ilość 30 próbek oraz badania charakterystycznych linii widmowych próbek szkło-ceramiki metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera – ilość 30 próbek, celem opracowania przez Zamawiającego katalogu elementów przeźroczystej szkło-ceramiki.

Harmonogram realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2018-I kwartał 2019 roku

Załączniki
Załącznik nr 1 – Deklaracja spełnienia kryteriów, pobierz: Zapytanie_ofertowe_na_przeprowadzenie_badan_Zalacznik_nr_1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, pobierz:  Zapytanie_ofertowe_na_przeprowadzenie_badan_Zalacznik_nr_2

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:

 1. cenę netto i brutto wyrażoną w PLN lub EUR
 2. deklarację spełnienia kryteriów stanowiąca Załącznik nr 1, która będzie stanowić podstawę do ustalenia, czy oferta spełnia wymagania i w jakim zakresie
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące Załącznik nr 2
 4. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1) Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

2) KRYTERIA 0-1 (spełnia, nie spełnia)

 1. Deklaracja dostępu do aparatury niezbędnej do wykonania badania
 2. Deklaracja posiadania kadry naukowo – badawczej specjalizującej się w zakresie metod spektroskopowych i badań transparentnej szkło-ceramiki
 3. Okres ważności oferty – minimum 3 miesiące

3) KRYTERIA PUNKTOWANE

 1. Cena – waga 50%. Liczona jako najniższa cena z oferty/ cenę z oferty razy 50%.
 2. Deklarowany czas realizacji zamówienia podany w dniach roboczych: waga 30% . Liczona jako najmniejsza ilość dni z ofert/ ilość dni z oferty razy 30%.
 3. Dostęp do doświadczonej kadry naukowej zdolnej do wykonania badań – waga 20%.

Liczone jako:

Niska- 0 punktów (brak kadry naukowej z tytułami naukowymi, dostęp jedynie do laborantów)

Dostateczna: 0,3 punktu (dostęp do 1 osoby z kadry naukowej o tytule min dr.hab, dostęp do laborantów)

Dobra – 0,6 punktu (dostęp do 2 osób z kadry naukowej o tytule min dr.hab, dostęp do laborantów)

Bardzo dobra – 1 punkt (dostęp do co najmniej 3 osób z kadry naukowej o tytule min dr.hab, dostęp do laborantów)

4) Punktacja za kryteria określone w pkt. „Kryteria premiowe”  zostanie ustalona następująco: Liczba punktów za kryterium = suma punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów premiowych 5) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.

 

Wykluczenia

 1. Wykluczenia.
  1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. V.1) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie: publikacji na stronie internetowej www.krynicki.pl, oraz wysłania zapytania do potencjalnych oferentów.

Termin otwarcia ofert: 5.11.2018r.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie przy udziale członków komisji w składzie:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dyrektor Inwestycyjny
 3. Kierownik Projektu

Termin ogłoszenia wyboru oferenta 5.11.2018r.

Informacje uzupełniające Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. Płatność za realizację zamówienia będzie ratalna, zgodna ze stanem faktycznie wykonanych prac. Krynicki Recykling S.A. zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

Adam Krynicki

Prezes Zarządu

Krynicki Recykling S.A

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.