Przetargi

                                    Olsztyn, 13.07.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup zespołu urządzeń do linii sprężonego powietrza  w ramach realizowanego projektu:

Budowa zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w oparciu o autorskie eko – innowacje wynikające z przeprowadzonych prac B+R

 

Opis zamówienia:

Zespół urządzeń do linii sprężonego powietrza kompatybilnego z procesem technologicznym do odzysku szkła o granulacji od 3 mm.

Specyfikacja technologiczna:

 • Cząstkowe zanieczyszczenie olejem <1mg/m³
 • Cząstkowe zanieczyszczenie pyłem <8mg/m³, cząsteczki <15 µm,
 • Cząstkowe zawilgocenie(woda) <1g/m³, ciśnieniowy punkt rosy – 40°C,
 • Klasa czystości powietrza – 2/3,
 • Ciśnienie robocze 8,5 bar

Zapotrzebowanie na sprężone powietrze wynosi 56 m³/min przy ciśnieniu roboczym 8,5 bar, zapotrzebowanie powinno być realizowane przez zestaw: 2 kompresory, 2 osuszacze adsorbcyjne, 2 komplety filtrów, 2 zbiorniki ciśnieniowe o pojemności  10 000 m³  każdy.

Informacje na temat przebiegu realizacji zlecenia, które mogą być istotne do jego wykonania:

Planowana inwestycja będzie  realizowana w miejscowości Czarnków, woj. wielkopolskie,  dotyczy projektu : Budowa zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w oparciu o autorskie eko-innowacje wynikające z przeprowadzonych prac B+R

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie: publikacji na stronie internetowej www.krynicki.pl, oraz publikacji w Krajowej Bazie Konkurencyjności.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać drogą pocztową/ listem za potwierdzeniem odbioru, jak również zamawiający dopuszcza przesyłkę kurierską do dnia 30.07.2018r. do godziny 16.00 czasu lokalnego.

na adres siedziby: Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn, Polska.

W celu otrzymania dodatkowych informacji dopuszcza się kontakt z osobą wyznaczoną  nr telef.: +48 728 360 780.

Termin zakończenia realizacji dostawy: 28 września 2018 roku.

Kryteria wyboru oferenta:

 1. Podstawą do rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium do dnia 26.07.2018 r. w wysokości 50.000 tyś. zł (pięćdziesiąt tys. zł) na konto bankowe:

Krynicki Recykling S.A. ING Bank Śląski : 191050 1764 1000 0090 3028 7172

 1. Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

a) Cena netto linii sprężonego powietrza – waga 100%,

Punktacja za kryterium określone w pkt.1) „Cena netto linii sprężonego powietrza” zostanie ustalona następująco: Liczba punktów za kryterium= (cena netto oferty najniższej) / (cena netto oferenta) x 100 Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie bądź więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów.

Zamawiający dokona zwrotu wadium dla oferentów, którzy nie wygrali zamówienia w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyboru wykonawcy.

Zamawiający dokona zwrotu wadium dla oferenta, który wygrał zamówienie z chwilą

– upływu terminu związania z ofertą, lub zawarcia umowy,

 

W przypadku unieważnienia przetargu przez Zamawiającego wszystkim oferentom biorącym udział w zamówieniu wadium zostaje zwrócone w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia unieważnienia.

 

Wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego wówczas, gdy:

– oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

– zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

– odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

Termin otwarcia  ofert: 31.07.2018 r.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie przy udziale członków komisji w składzie:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dyrektor Inwestycyjny
 3. Główny Technolog

Termin ogłoszenia wyboru oferenta : 03.08.2018 r.

Miejsce realizacji inwestycji i dostarczenia przedmiotu zamówienia:

Województwo: wielkopolskie, powiat: czarnkowsko-trzcianecki, gmina: Czarnków, miejscowość: Czarnków, ul. Józefa Nojego.

Oczekiwany zakres oferty:

 • pełną nazwa oferenta,
 • adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
 • wykaz oferowanych urządzeń,
 • cena wyrażona w walucie PLN w wartości netto i brutto,
 • Okres gwarancji 60 miesięcy.
 • termin ważności oferty – co najmniej 1 miesiąc,
 • oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

Informacje uzupełniające

 • Do składania ofert wykluczeni są oferenci powiązani z zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
 • Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. Płatność za realizację zamówienia.
 • Krynicki Recykling S.A. zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

Adam Krynicki

Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A.

 


 

                                                                                                                              Olsztyn, 03.07.2018 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego przenośnego spektrometru ED XRF w ramach realizowanego projektu:

„Podwyższenie wskaźnika czystości stłuczki szklanej poprzez eliminację niepożądanych zanieczyszczeń materiałami typu przeźroczysta szkło-ceramika”

Treść ogłoszenia została zmieniona
Zmiana w treści ogłoszenia w pozycji „Przedmiot zamówienia” w punkcie p).
było: Gwarancja: Minimum 24 miesiące
obowiązująca treść: Gwarancja: Minimum 12 miesięcy

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail do dnia 18 lipca 2018 roku

Adresy do wysłania oferty:

e-mail damian.korczewski@krynicki.pl,
adres siedziby: ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Damian Korczewski – tel. 660 421 488, mail damian.korczewski@krynicki.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego przenośnego spektrometru ED XRF

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: Podkarpackie, powiat: jarosławski, miejscowość: Pełkinie

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa przenośnego spektrometru ED XRF

 

Cel zamówienia:

Dostawa przenośnego spektrometru ED XRF w celu realizacji projektu pod nazwą: „Podwyższenie wskaźnika czystości stłuczki szklanej poprzez eliminację niepożądanych zanieczyszczeń materiałami typu przeźroczysta szkło-ceramika.

 

Przedmiot zamówienia:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego przenośnego spektrometru ED XRF zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w punkcie III.

2) Kod i nazwa (CPV) – 38434000-6 – Analizatory, – 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

3) Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Minimalne, oczekiwane parametry/funkcjonalności określono następująco:

a) Waga:< 2 kg z akumulatorem

b) Źródło: – lampa rentgenowska – moc do 4 W – napięcie do 40 kV

c) Typ anody: (Rh) rod

d) Typ detektora: Silicon Drift Detector (SDD)

e) Zasilanie: Minimum 2 wymienne baterie

f) Funkcja ciągłej pracy: Możliwość wymiany akumulatorów bez konieczności wyłączania urządzenia i bez utraty danych pomiarowych

g) Wbudowany wyświetlacz: Dotykowy

h) Mocowanie wyświetlacza: Bez możliwości zmiany położenia ekranu dotykowego (nieuchylny)

i) Środowisko pracy: Temperatura: min. -10 °C do maks. 50 °C
Wilgotność: 10% do 90%

j) Korekcja na warunki otoczenia: Wbudowany barometr do automatycznej korekcji pomiarów w zależności od ciśnienia

k) Wbudowany GPS

l) Wbudowana pamięć wewnętrzna: min. 4GB

ł)    Dodatkowa pamięć: Pamięć wymienna np. typu microSD

m) Wbudowana kamera do pozycjonowania urządzenia

n) Akcesoria w zestawie:

– Walizka transportowa
– Stacja dokująca z możliwością ładowania
– Płyta z oprogramowaniem do zbierania i obróbki danych na komputer w języku polskim

o) Zakres wykrywanych pierwiastków w programie do próbek geologicznych: Mg, Mg, Al, Si, K, Ca, S, P, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb

p) Gwarancja: Minimum 12 miesięcy

 

Termin realizacji zamówienia:

III kwartał 2018 roku (max. 90 dni od daty podpisania umowy). 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:

a)  cenę wyrażoną w PLN

b) Szczegółową specyfikację techniczną, która będzie stanowić podstawę do ustalenia, czy przedmiot oferty odpowiada zapisom szczegółowych warunków zamówienia- załącznik nr 1

c) okres ważności oferty – minimum 3 miesiące

d) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych- załącznik nr 2

e) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 stanowią integralną część składanej oferty.
Do pobrania:
zalacznik nr 1 – minimalne wymagania techniczne (pobierz)
zalacznik nr 2 – Oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych lub osobowych (pobierz)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1) Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

a) Cena netto – waga 60% (w ramach tego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 60);

b) Kryteria premiowe – waga 40% (w ramach tego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 40):

A) Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia: – IP54 – 5 pkt – IP65 – 15 pkt

B) Ilość portów USB – 2 lub więcej portów USB – 5 pkt

C) Ochrona detektora Automatyczna mechaniczna przysłona – 10 pkt

D) Dodatkowa gwarancja:
– Dodatkowe 12 miesięcy – 5 pkt
– Dodatkowe 24 miesiące – 10 pkt

3) Punktacja za kryterium określone w pkt. IV.2) a) „Cena netto” zostanie ustalona następująco: Liczba punktów za kryterium= (cena netto oferty najniższej)/(cena netto oferenta) x 60 Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku.

4) Punktacja za kryteria określone w pkt. IV.2)  b) „Kryteria premiowe”  zostanie ustalona następująco: Liczba punktów za kryterium = suma punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów premiowych

5) Punkty uzyskane przez daną ofertę w ramach kryteriów „Cena netto” i „Kryteria premiowe” zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie obliczona łączna punktacja danej oferty . Maksymalna możliwa do uzyskania łączna ilość punktów wynosi 100.

6) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie bądź więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów.

 

Wykluczenia

V. Wykluczenia.
1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. V.1) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie: publikacji na stronie internetowej www.krynicki.pl, publikacji w Krajowej Bazie Konkurencyjności oraz zapytania ofertowego wysyłanego drogą elektroniczną.

Termin otwarcia ofert: 19.07.2018r.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie przy udziale członków komisji w składzie:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dyrektor ds. Jakości
 3. Dyrektor Inwestycyjny

Termin ogłoszenia wyboru oferenta: 19.07.2018r.

Informacje uzupełniające

 • Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

 

Adam Krynicki
Prezes Zarządu
Krynicki Recykling S.A

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.