Przetargi

Olsztyn 29.03.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ ZAKŁADU UZDATNIANIA STŁUCZKI SZKLANEJ W CZARNKOWIE


 1. Opis zamówienia:

Budowa Zakładu Stłuczki Szklanej w Czarnkowie.

Budowa Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Czarnkowie na powierzchni 2,726 ha w zakresie budynków i budowli żelbetowych i betonowych, ciągów pieszo-jezdnych, uzbrojenia terenu i infrastruktury – szczegółowy zakres zgodny z projektem zagospodarowania, projektami budowlanymi oraz pozwoleniem na budowę.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać osobiście za pisemnym potwierdzeniem otrzymania z Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji

„ INWEST „ Sp. z o.o.,

Oś. Słoneczne 7, 37-500 Jarosław w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

 1. Informację na temat przebiegu realizacji zlecenia, które mogą być istotne do jego wykonania:

Planowana inwestycja będzie realizowana w miejscowości Czarnków, woj. Wielkopolskie i dotyczy Budowa Zakładu Stłuczki Szklanej w oparciu o autorskie Eko – innowację wynikające z przeprowadzonych prac B+R.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego wysyłanego drogą elektroniczną, publikacji na stronie internetowej www.krynicki.pl,  oraz publikacji w Krajowej Bazie Konkurencyjności

 

 1. Kryteria wyboru oferenta:

 Kryteria wyboru oferenta składają się z kryteriów dostępowych, ocenianych 0-1 (spełnia, nie spełnia)  oraz kryteriów punktowo-wagowych.

Każdemu kryterium punktowemu przypisana jest waga.

Podmioty nie spełniające co najmniej jednego z kryteriów dostępowych nie będą podlegały ocenie punktowo-wagowej.

4a.  Kryteria dostępowe :

 • Wykonawca winien być podmiotem zarejestrowanym, zdolnym do wykonania określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ robót, co winien potwierdzać Wypis z Rejestru Przedsiębiorców /KRS/ lub inne właściwe dokumenty załączone do ofert ( zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Wykonawca winien wykazać się wskaźnikami za 2016 r.:
 • płynności finansowej (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) – wyższym lub równym 1,3.
 • szybkiej płynności finansowej (aktywa obrotowe minus zapasy / zobowiązania krótkoterminowe – wyższym lub równym 1,0.

 

4b. Kryteria punktowo – wagowe

 4b.1.         WYSOKOŚĆ CENY OFERTOWEJ – WAGA KRYTERIUM – 60 %

Ilość punktów za cenę dla poszczególnych ofert ustalana będzie wg. wzoru

cena najniższa ze złożonych ofert

kc =     cena badanej oferty                            x waga x 100

 

4b.2.  WIARYGODNOŚĆ TECHNICZNA – WAGA KRYTERIUM – 25 %

W skład tego kryterium wchodzą następujące oceny cząstkowe, których maksymalna suma punktów wynosi 100 w tym:

4b.2.1  obiekty zrealizowane i realizowane przez oferenta za okres 3 lat branżowo podobne do przedmiotu zamówienia tj. min. równe ofercie. – 0 – 50 pkt

 • do 2 obiektów włącznie – 20 pkt
 • do 4 obiektów włącznie – 40 pkt
 • powyżej 5 obiektów – 50 pkt

4b.2.2  listy referencyjne dla obiektów zrealizowanych w okresie 3 lat branżowo podobne do przedmiotu zamówienia tj. min. równe ofercie. – 0 – 50 pkt

 • do 2 obiektów włącznie -20 pkt
 • do 4 obiektów włącznie – 40 pkt
 • powyżej 5 obiektów – 50 pkt

 

4b.3. WIARYGODNOŚĆ EKOLOGICZNA – WAGA KRYTERIUM – 15 %

W skład tego kryterium wchodzą następujące oceny cząstkowe, których maksymalna suma    punktów wynosi 50 w tym:

 • zaproponowanie 2 rozwiązań w zakresie pro-ekologicznym – 20 pkt
 • zaproponowanie3 rozwiązań w zakresie pro-ekologicznym – 30 pkt
 • zaproponowanie 4 rozwiązań w zakresie pro-ekologicznym – 40 pkt
 • zaproponowanie powyżej 5 rozwiązań w zakresie pro-ekologicznym – 50 pkt

Gradacja kryterium ze względu na efekt ekologiczny.

Podstawą do rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium do dnia 19.04.2017r w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł) na konto bankowe Krynicki Recykling S.A. podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 1. Miejsce realizacji inwestycji:

Województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnków, miejscowość Czarnków, ul. Józefa Nojego, numer działki: 2351/8, powierzchnia działki:

2,726 ha.

 

 1. Termin składania ofert:

Analizie podlegają oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego do dnia: 20.04.2017 r. do godziny 15:00.

adres siedziby:  

Krynicki Recykling S.A., ul Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn, Polska.

W celu otrzymania dodatkowych informacji dopuszcza się kontakt telefoniczny z osobą:

Wojciech Motyka +48 606202096

 

 1. Termin otwarcia ofert: 21.04.2017 r. godz. 09:00

 Oferty zostaną otwarte Komisyjnie przy udziale członków komisji w składzie:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dyrektor Inwestycyjny
 3. Główny Technolog

Przy dokonywaniu analizy ofert Komisja między innymi sprawdzi:

 • Prawidłowość złożenia oferty,
 • Prawidłowość podpisania oferty,
 • Zgodność oferty z minimalnymi kryteriami kwalifikacji określonymi w SIWZ


 1. Oczekiwany zakres i zawartość oferty:
 • Wykonawca powinien dostarczy wszystkie dokumenty wymagane z postanowieniami SIWZ.
 • Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć zgodnie z postanowieniami SIWZ
 • Wykonawca pozostaje związany z Zamawiającym ofertą przez 30 dni

 

 1. Informacje uzupełniające
 • Do składania ofert wykluczeni są oferenci powiązani z zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie obejmujących całości zamówienia
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Wszystkie oferty sporządzone niezgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ będą odrzucone.
 • Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. Płatność zgodna ze stanem faktycznie wykonanych prac.
 • Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy.
 • Termin zakończenia inwestycji: 31.12.2017 r.
 • Krynicki Recykling S.A. zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.
 • Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na związanie nią z Zamawiającym na okres 30 dni.

Loga Funduszy Unijnych

Ostatnia aktualizacja 30.03.2017

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.