Przetargi

PRZETARG

Olsztyn, 19.05.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup konstrukcji wsporczej stacji sortującej w ramach realizowanego projektu:

Badania w kierunku redukcji zanieczyszczeń ze strumienia uzdatnianego szkła opakowaniowego

 • Charakterystyka przedmiotu oferty
  • Konstrukcja wsporcza do sortera
  • Konstrukcja wsporcza do rynny wibracyjnej
  • Zsypy/wysypy

Kryteria dostępowe

– udokumentowanie doświadczenia w produkcji konstrukcji stalowych: realizacja pięciu zamówień w ciągu ostatnich 3 lat

– udokumentowanie doświadczenia w projektowaniu konstrukcji stalowych: realizacja pięciu zamówień w ciągu ostatnich 3 lat

 

Kryteria wagowe

– Cena / waga 75 %

– Okres gwarancji / waga 25 %

 

Kryteria oceny projektu składają się z kryteriów dostępowych, ocenianych 0-1 (spełnia, nie spełnia)  oraz kryteriów punktowo-wagowych.

Podmioty nie spełniające co najmniej jednego z kryteriów dostępowych nie będą podlegały ocenie punktowo-wagowej.

Ocena punktowa jest przyznawana w skali 1-5 (1 – najmniej wypełnia kryterium, 5 – najlepiej spełnia kryterium). Każdemu kryterium punktowemu przypisana jest waga.

 

Informacje na temat przebiegu realizacji zlecenia, które mogą być istotne do jego wykonania:

Planowana inwestycja będzie  realizowana w miejscowości Pełkinie, woj. podkarpackie,  dotyczy projektu : Badania w kierunku redukcji zanieczyszczeń ze strumienia uzdatnianego szkła opakowaniowego

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego wysyłanego drogą elektroniczną, publikacji na stronie internetowej www.krynicki.pl.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  drogą pocztową/ listem za potwierdzeniem odbioru adres siedziby: Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn, Polska lub drogą elektroniczną  na adres: grzegorz.chmielewski@krynicki.pl, do dnia 05.06.2017 r. do godziny 10:00.

W celu otrzymania dodatkowych informacji dopuszcza się kontakt telefoniczny z osobą: Grzegorz Chmielewski +48 728 360 780

 1. Termin otwarcia ofert: 05.06.2017, godzina 12.00 czasu lokalnego.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie przy udziale członków komisji w składzie:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dyrektor Inwestycyjny
 3. Główny Technolog

 

 1. Oczekiwany zakres oferty:
 • pełną nazwa oferenta,
 • adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
 • wykaz oferowanych urządzeń,
 • cena wyrażona w walucie PLN/ EUR w wartości netto i brutto,
 • okres gwarancji,
 • termin ważności oferty – co najmniej 3 miesiące od daty złożenia oferty.
 • oferta powinna być sporządzona w języku polskim / języku angielskim ,oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi

Informacje uzupełniające

 • Do składania ofert wykluczeni są oferenci powiązani z zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
 • Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. Płatność za realizację zamówienia będzie ratalna, zgodna ze stanem faktycznie wykonanych prac.
 • Krynicki Recykling S.A. zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

Adam Krynicki
Prezes Zarządu

 

 

PRZETARG

Olsztyn, 19.05.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementu linii pilotażowej – stacji sortującej w ramach realizowanego projektu:

Badania w kierunku redukcji zanieczyszczeń ze strumienia uzdatnianego szkła opakowaniowego

Charakterystyka przedmiotu oferty – stacji sortującej

 • Wydajność 14 t/h
 • Sorter fotooptyczny o szerokości roboczej powyżej 1000 mm
 • Eliminacja szkła termicznego oraz szkła z zawartością tlenku ołowiu
 • Rynna wibracyjna z regulacją kąta nachylenia w stosunku do sortera

 

Kryteria dostępowe

– udokumentowanie doświadczenia w sprzedaży sorterów z możliwością eliminacji szkła termicznego oraz szkła z zawartością tlenku ołowiu: pięciu urządzeń w ciągu ostatnich 3 lat

– udokumentowanie doświadczenia w projektowaniu i produkcji maszyn do recyklingu szkła:

pięciu urządzeń w ciągu ostatnich 3 lat

– możliwość konfigurowania przez użytkownika ustawień stacji sortującej w celu eliminacji szkła nieopakowaniowego

 

Kryteria wagowe

– Cena / waga 70 %

– Okres gwarancji / waga 25 %

– minimalizacja zużycia energii elektrycznej / waga 5%

 

Kryteria oceny projektu składają się z kryteriów dostępowych, ocenianych 0-1 (spełnia, nie spełnia)  oraz kryteriów punktowo-wagowych.

Podmioty nie spełniające co najmniej jednego z kryteriów dostępowych nie będą podlegały ocenie punktowo-wagowej.

Ocena punktowa jest przyznawana w skali 1-5 (1 – najmniej wypełnia kryterium, 5 – najlepiej spełnia kryterium). Każdemu kryterium punktowemu przypisana jest waga.

 

Informacje na temat przebiegu realizacji zlecenia, które mogą być istotne do jego wykonania:

Planowana inwestycja będzie  realizowana w miejscowości Pełkinie, woj. podkarpackie,  dotyczy projektu : Badania w kierunku redukcji zanieczyszczeń ze strumienia uzdatnianego szkła opakowaniowego

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego wysyłanego drogą elektroniczną oraz publikacji na stronie internetowej www.krynicki.pl

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  drogą pocztową/ listem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby: Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn, Polska lub drogą elektroniczną na adres: grzegorz.chmielewski@krynicki.pl do dnia 19.06.2017 r. do godziny 10:00

W celu otrzymania dodatkowych informacji dopuszcza się kontakt telefoniczny z osobą: Grzegorz Chmielewski +48 728 360 780

 1. Termin otwarcia ofert: 19.06.2017, godzina 12.00 czasu lokalnego.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie przy udziale członków komisji w składzie:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dyrektor Inwestycyjny
 3. Główny Technolog

 

 1. Oczekiwany zakres oferty:
 • pełną nazwa oferenta,
 • adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
 • wykaz oferowanych urządzeń,
 • cena wyrażona w walucie PLN/ EUR w wartości netto i brutto,
 • okres gwarancji,
 • termin ważności oferty – co najmniej 3 miesiące od daty złożenia oferty.
 • oferta powinna być sporządzona w języku polskim / języku angielskim ,oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi

Informacje uzupełniające

 • Do składania ofert wykluczeni są oferenci powiązani z zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
 • Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. Płatność za realizację zamówienia będzie ratalna, zgodna ze stanem faktycznie wykonanych prac.
 • Krynicki Recykling S.A. zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

Adam Krynicki
Prezes Zarządu

 

ENGLISH VERSION:

The subject of the Order is the purchase of an element of a pilot line for a sorting station within the project under completion:

A study into a reduction of contamination from a packing glass treatment stream

Characteristics of the subject of the offer – a sorting station

 • Capacity 14 t/h
 • Photo-optic sorter with the working capacity over 1000 mm.
 • Elimination of thermal glass and lead monoxide-containing glass
 • Vibration conveyor with a regulation of an inclination angle relative to the sorter

 

Access criteria

– documented experience in selling sorters with elimination of thermal glass and lead monoxide-containing glass: 5 units in the recent 3 years

– documented experience in design and production of glass recycling equipment:

5 units in the recent 3 years

– possibility of configuration by a user of the sorting station settings to eliminate non-packing glass

 

Weight criteria

– Price / weight 70%

– Guarantee period / weight 25 %

– Minimization of electrical energy consumption / weight 5%

 

The project evaluation criteria consist of the access criteria, which are evaluated 0-1 (meets, does not meet) and the score – weight criteria.

Entities, who do not meet even one of the access criteria shall not be evaluated against the score-weight criteria.

The score is granted in the scale of 1-5 (1- poor level of meeting the criteria, 5- high level of meeting the criteria). Each score criterion was assigned a weight.

 

Information of the course of the order completion, which may appear significant:

The planned investment will be carried out in Pełkinie, in the province of Podkarpackie, and is connected to the following project: A study into a reduction of contamination from packing glass treatment stream

Mode of granting the contract:

The herein procedure for granting a contract is conducted in the mode of request for quotations, sent by electronic mail and is published on the internet page: www.krynicki.pl.

 1. Deadline for submitting quotations:

Quotations shall be submitted by post/a letter with acknowledgement of to the registered office address: Krynicki Recykling S.A., ul. ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn, Poland or electronically receipt  until 19 June 2017 until 10:00.

For more information, please call: Grzegorz Chmielewski +48 728 360 780

 1. Deadline for opening quotations: 19.06.2017, at 12.00 local time.

The offers will be opened by a committee consisting of the following members:

 1. President of the Management Board
 2. Investment Director
 3. Main Technologist

 

 1. Expected scope of the quotation offer:
 • Full name of the Entity-Offerer
 • Address or a registered address, telephone number and Vat tax identification number,
 • A list of offered equipment,
 • Net and gross price expressed in PLN/EUR
 • Guarantee period,
 • Offer validity date – at least 3 months from the date of submission.
 • Offers should be prepared in Polish/English, must be signed by a person or persons legally authorised to act on behalf of the Offerer (signatures should be legible or accompanied by name stamps).

Complementary information

 • Offerers who are associated with the Ordering Party through capital or personally are excluded from the call for quotations procedure.
 • The Ordering Party does not require paying advance payments. Compensation for the completion of the order shall be carried out in compliance with the status of the completed works.
 • Krynicki Recykling S.A. reserves the possibility of cancelling the order without providing a reason.

Loga Funduszy Unijnych

Ostatnia aktualizacja 19.05.2017

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.